Contacte

Pots contactar amb l’Associació pels següents canals:

> Correu electrònic: acgp@acgp.cat

> Linkedin: https://www.linkedin.com/company/associació-catalana-de-gestió-pública

> Twitter: https://twitter.com/gestiopublica

> Facebook: https://www.facebook.com/142042442524258/